piątek, 25 stycznia 2019 12:49

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność (1)

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

1 stycznia 2019 roku zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018r. poz. 1716). Dzięki temu grunty będące w użytkowaniu wieczystym stają się współwłasnością naszej Spółdzielni i właścicieli wyodrębnionych do końca 2018 roku mieszkań. Zarząd SMD „FOKSAL” informuje, że w dniu 7 stycznia 2019 roku złożył do Urzędu Dzielnicy Mokotów i Praga-Południe wnioski (które obejmują wszystkie lokale spółdzielcze własnościowe) o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716) wraz z deklaracją jednorazowej spłaty z 98% bonifikatą. Po otrzymaniu w/w zaświadczeń i dokonaniu jednorazowej spłaty należności zostanie złożony wniosek do sądu o dokonanie odpowiednich wpisów w księgach wieczystych. Mamy nadzieję, że wymienione czynności uda się przeprowadzić do końca czerwca br. Informujemy jednocześnie, że do tego czasu przekształcanie lokali w odrębną własność nie będzie możliwe.

 

Właściciele lokali wyodrębnionych przed dniem 31.12.2018. mogą czekać, aż urząd dzielnicy przyśle zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (zgodnie z ustawą urząd ma na to 12 miesięcy) lub mogą złożyć wniosek o wydanie takiego zaświadczenia w terminie 4 miesięcy, od razu deklarując chęć jednorazowej spłaty należności z bonifikatą 98%, określoną w Uchwale nr LXXV/2128/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 roku. Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, co można zrobić przelewem lub w kasie urzędu w dniu składania wniosku oraz odpis KW lokalu (choć ten wymóg nie wydaje się uzasadniony i być może za chwilę urzędy dojdą do wniosku, że tego odpisu nie potrzebują). Do tej pory nie została ustalona jednolita treść w/w wniosku (tylko UD Ochota przygotowało stosowny szablon) dlatego należy napisać go własnoręcznie. Poniżej przedstawiamy przykładową treść.

 

Linki do aktów prawnych:

Ustawa: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001716

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001716/U/D20181716Lj.pdf

Uchwała: http://www.edziennik.mazowieckie.pl/Compatible/Details?Oid=111497

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2018/10156/akt.pdf

Uchwała na gorsze: http://www.edziennik.mazowieckie.pl/Compatible/Details?Oid=114406

Uchylenie: http://www.edziennik.mazowieckie.pl/Compatible/Details?Oid=114407

 

 

Przykładowe wnioski dla osiedla Orzycka i Gedymina:

 

UWAGA !!!  TREŚĆ PRZYKŁADOWA !!! MOŻE NIE BYĆ AKCEPTOWANA W URZĘDZIE DZIELNICY !!! NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY W URZĘDZIE DANEJ DZIELNICY NIE ZOSTAŁY OPRACOWANE SPECJALNE FORMULARZE LUB INNE WZORY !!!

 

Warszawa, dnia……………………

Wnioskodawca/Wnioskodawcy:

……………………………………………

Imię i nazwisko

……………………………………………

Adres zamieszkania

PESEL:   …………………………………………

tel.:  ………………………………………………

e-mail:  …………………………………………...

 

Wydział Nieruchomości

Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

ul. Rakowiecka 25/27

02-517 Warszawa

 

 

WNIOSEK

o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716)

 

Na podstawie art.4 ust.2 w związku z art.1 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018r. poz. 1716) wnoszę/wnosimy o wydanie zaświadczenia o przekształceniu udziału w prawie użytkowania wieczystego w udział w prawie własności, nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Orzyckiej 8 - oznaczonej geodezyjnie: obręb 1-04-11, nr działki 43 o powierzchni 5090 m² - wynoszącego ……………./979954 części, związanego z wyodrębnionym lokalem nr ……………., dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą nr ……………………………

Niezależnie od urzędowej treści żądanego zaświadczenia wymaganej przepisami w/w ustawy proszę/prosimy również o wskazanie wysokości jednorazowej opłaty przekształceniowej przy zastosowaniu 98% bonifikaty określonej Uchwałą nr LXXV/2128/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 roku.

Na podstawie art.7 ust.7 wzmiankowanej ustawy zgłaszam/zgłaszamy zamiar jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej, korzystając przy tym z w/w bonifikaty.

 

…………………………………………………

Podpis Wnioskodawcy/Wnioskodawców

 

Załączniki:

  1. Odpis księgi wieczystej nr  ………………….... (lokal stanowiący odrębną nieruchomość)
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł.

 

 

UWAGA !!!  TREŚĆ PRZYKŁADOWA !!! MOŻE NIE BYĆ AKCEPTOWANA W URZĘDZIE DZIELNICY !!! NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY W URZĘDZIE DANEJ DZIELNICY NIE ZOSTAŁY OPRACOWANE SPECJALNE FORMULARZE LUB INNE WZORY !!!

 

Warszawa, dnia……………………

Wnioskodawca/Wnioskodawcy:

……………………………………………

Imię i nazwisko

……………………………………………

Adres zamieszkania

PESEL:   …………………………………………

tel.:  ………………………………………………

e-mail:  …………………………………………...

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

 

 

WNIOSEK

o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716)

 

Na podstawie art.4 ust.2 w związku z art.1 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018r. poz. 1716) wnoszę/wnosimy o wydanie zaświadczenia o przekształceniu udziału w prawie użytkowania wieczystego w udział w prawie własności nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Gedymina 13, Gedymina 15 i Ostrobramskiej 104A - oznaczonej geodezyjnie: obręb 3-05-14, nr działek 103/3, 103/4, 72, 103/1, 103/2 o powierzchni 9037 m² (stanowiącej jedną nieruchomość) - wynoszącego ………./726299 części, związanego z wyodrębnionym lokalem nr ……., dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą nr ………………………

Niezależnie od urzędowej treści żądanego zaświadczenia wymaganej przepisami w/w ustawy proszę/prosimy również o wskazanie wysokości jednorazowej opłaty przekształceniowej przy zastosowaniu 98% bonifikaty określonej Uchwałą nr LXXV/2128/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 roku.

Na podstawie art.7 ust.7 wzmiankowanej ustawy zgłaszam/zgłaszamy  zamiar jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej, korzystając przy tym z w/w bonifikaty.

 

…………………………………………………………

Podpis Wnioskodawcy/Wnioskodawców

 

Załączniki:

  1. Odpis księgi wieczystej nr  …………………… (lokal stanowiący odrębną nieruchomość)
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł.
Poprawiane: czwartek, 05 grudnia 2019 13:53
W górę