Czy można ustanowić pełnomocnika, który zastąpi członka spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu?

Niestety nie ma takiej możliwości. Zgodnie z Art.36 §2 Prawa spółdzielczego członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście, chyba że ustawa stanowi inaczej. Ustawa stanowi inaczej tylko w przypadku członków będących osobami prawnymi, które są reprezentowane przez pełnomocnika (Art.36 §2 Prawa spółdzielczego) i członków - osób fizycznych o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub nie mających takiej zdolności - w Walnym Zgromadzeniu biorą one udział poprzez swoich przedstawicieli ustawowych (np. małoletni jest zastępowany przez swojego rodzica), co wynika z Art.25 §4 Prawa spółdzielczego.

Podobnie sprawę udziału w Walnym Zgromadzeniu określa §17 ust.2 Statut naszej Spółdzielni.

Designed by SiteGround and Andrzej Czajkowski